Close

Ochrana osobních údajů

OZásady ochrany osobních údajů

Eva Pešková
IČO: 00924954
se sídlem: Plavecká 402/10, 12000 Praha 2

Eva Pešková, provozovatel webových stránek a eshopu https://www.darkyzlahvi.cz/ („webové stránky”) prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracovávání osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zákazníků a třetích osob jsou sbírány při registraci a využívání služby a jaké údaje návštěvníků webových stránek jsou sbírány při návštěvě webové stránky a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1. Osobní údaje a jejich zpracování 
1.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

A. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

B. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Eva Pešková, IČ: 009224954 se sídlem: Plavecká 402/10 Praha 2, 120 00.

Za účelem prodeje zboží a služeb zákazníka a za účelem správy faktur zákazníka a komunikace se zákazníkem zpracovává Eva Pešková v roli správce (na základě předem uděleného souhlasu) následující kategorie osobních údajů: e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje, fakturované částky a další údaje, které zákazník poskytuje při nákupu v e-shopu nebo při komunikaci s Evou Peškovou.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale řeší je přímo ona sama.

C. Při návštěvě webových stránek dochází i ke sběru dalších informací (blíže kapitola 3 těchto Zásad).

1.2 Třetí strany
A. Eva Pešková předává osobní údaje pro daný účel následujícím zpracovatelům: – Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování),
– UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania (rozesílání newsletterů) ,
– INTERNET CZ, a.s , Ktiš 2, 384 03 Ktiš, (zlepšování kvality služeb a zajištění funkčnosti webových stránek),
– případně dalším poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Eva Pešková nevyužívá.

2. Zabezpečení osobních údajů, doba uchovávání a práva subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů
A. Pro maximální bezpečí jsou data chráněna pomocí 256bit šifrování a pomocí firewallů, které odráží vnější hrozby. Data jsou bezpečně ukládána na zabezpečených serverech společnosti
INTERNET CZ, a.s , Ktiš 2, 384 03 Ktiš . Osobní údaje jsou dále zálohovány pomocí cloudových služeb. Eva Pešková používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.
B. Všichni zaměstnanci Evy Peškové jsou pravidelně školeni a postupují podle vnitřních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Vedle technických opatření popsaných v bodě 2.1. dodržují mlčenlivost ohledně osobních údajů.

2.2 Doba uchovávání
A. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou je Eva Pešková povinna uchovávat osobní údaje podle právních předpisů nebo na kterou zákazník udělil souhlas. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů
A. Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje Eva Pešková zpracovává, jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří tato práva:
– právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
– právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů
– právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,
– právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
– právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
– právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

B. Subjekt údajů, který má za to, že Eva Pešková zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Eva Pešková odstranila závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Návštěva webových stránek
3.1 Web tracking
Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.
Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá služeb společnosti – Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.
která poskytuje odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.
Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs  
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

3.2 Cookies
A. Na webových stránkách jsou používány tyto cookies: – technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek, – soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.
B. Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

4. Kontakt
A. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat („Obchodní název“) prostřednictvím
a) kontaktního formuláře umístěného na https://www.darkyzlahvi.cz/kontakt
b) e-mailové adresy darkyzlahvi@seznam.cz
c) na adrese: Eva Pešková, Plavecká 402/10, Praha 2, 12000