Close

Obchodní podmínky

1.Obecné

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při nákupu zboží v internetovém obchodě WWW.DARKYZLAHVI.CZ. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, reklamačním řádem a podmínkami dopravy a bez výhrad s nimi souhlasí.

Prodávající:
Eva Pešková
Plavecká 402/10
Praha 2 120 00
IČ 00924954
Tel. + 420 777 173 199
Email: darkyzlahvi@seznam.cz

Vztahy v obchodních podmínkách neuvedené se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2. Objednávka

Kupující podává svou objednávkou návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží blíže specifikované v této objednávce. Objednávku je možno uskutečnit prostřednictvím internetového obchodu nebo emailu. K uzavření kupní smlouvy není vyžadován formální souhlas prodávajícího, smlouva vzniká dodáním zboží. Kupující má právo vyžádat si potvrzení objednávky a dodacích podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, není dočasně dostupné, změnila se výrazně jeho cena. Prodávající se zavazuje o tomto kupujícího neprodleně informovat. Pokud byla již ze strany kupujícího provedena platba, zavazuje se ji prodávající neprodleně vrátit.

3. Vrácení zboží

Dle par. 53 odst. 7 Občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit nejpozději však do-14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícímu po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží přijato na adrese: Eva Pešková, Plavecká 402/10, Praha 2, 120 00. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi. Za poškození zboží během dopravy nenese prodávající odpovědnost! Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné a balné), a to bezodkladně, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne přijetí vráceného zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás, prosím, vždy informujte písemně na emailu: darkyzlahvi@seznam.cz

Dopravu na místo uplatnění reklamace/vrácení hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. K reklamovanému /vrácenému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být kompletní.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, respektive vrácení kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Bližší podmínky pro uplatnění záruky stanoví reklamační řád. Zboží, prosím, vždy zasílejte doporučeně a pojištěné, případně vracejte osobně. Za případnou ztrátu nebo poškození během cesty k nám neneseme za zboží odpovědnost! Doporučeně neznamená na dobírku! Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky ze skla, zboží vždy zasílejte jako křehké a dostatečně zajištěné a zabalené proti poškození!

4. Dodací podmínky

Pokud není uvedeno jinak, je zboží skladem. Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží, které je skladem, do 5-ti pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li prodávající schopen tuto dobu dodržet, zavazuje se kupujícího písemně či telefonicky informovat. Pokud zboží skladem není, může se dodací lhůta prodloužit, v závislosti na možnostech výroby. V případě platby převodem na bankovní účet prodávajícího se doba dodání začíná počítat od připsání platby na bankovní účet prodávajícího. V některých případech je dodací lhůta vyznačena u popisu zboží, tato je pak nadřazena lhůtě v těchto podmínkách.

V případě úpravy (rytí, pískování apod.) nebo výroby zboží na objednávku bude vždy domluvena individuální dodací lhůta.

V takovýchto případech – výroba zboží na zakázku nebo jeho úprava- je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím nevratnou zálohu ve výši minimálně 50% ceny zboží a ceny úprav.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci v internetovém obchodě jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od jeho doručení.

7. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v nutném rozsahu pro doručení zboží.

8. Způsob platby

Převodem na účet prodávajícího číslo 2600877841/2010 Fio banka ( v případě, že platba nedorazí do 5-ti pracovních dnů od objednání zboží bude objednávka stornována a zboží vráceno opět do prodeje)

Dobírkou, hotově přepravci

Hotově při osobním převzetí

9. Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet od předání zboží kupujícímu a její délka je 2 roky. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady, způsobené běžným opotřebením, nesprávným zacházením, nesprávným používáním výrobku a nesprávným skladováním. Vyskytne-li se na zboží závada, kontaktujte prodávajícího za účelem dohodnutí dalšího postupu (zaslání náhradního dílu, oprava zboží, výměna zboží apod.). Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší době, nejdéle však do 30-ti dnů od převzetí zboží. Pokud tato lhůta nebude dodržena, má kupující nárok požadovat zpět kupní cenu v plné výši. O úmyslu reklamace zboží zakoupené v našem obchodě nás, prosím, vždy informujte písemně na emailu darkyzlahvi@seznam.cz Bližší pokyny pro uplatnění záruky stanoví reklamační řád.


Reklamační řád